Nyhetsbrev fra Tomtefesterforbundet nr. 1 - 2021
Problemer med visningen? Åpne i nettleser
 
 
 
 
Tomtefesterforbundet

David mot Goliat

Av: Jon Arve Risan, styremedlem

De fleste av dere husker antagelig fra skolen eller senere hvem det var som vant. Denne kampen er antagelig den mest kjente der den lille vant over den store. Slik er det ikke ved feste av tomt selv om den store skulle tape. Da påberoper Goliat seg ankemulighet og den lille (David) står tilbake med en betydelig økonomisk risiko om han går med på omkamp, i og med at midlene til fri rettshjelp gjerne har gått med til første runde.

Nede i Grenlandsområdet er det imidlertid en fester som setter hardt mot hardt og vi følger spent med på utfallet. Mens vi venter, har vi kommentert saken i Hamar Arbeiderblad.

 
 

Representantforslaget - reaksjoner

Av: Jon Arve Risan, styremedlem

I denne artikkelen tar vi for oss representantforslaget som ble sendt inn i april. Dette forslaget er det mange som har vært opptatt av blant annet Advokatbladet. Vi sendte inn vår egen høringsuttalelse. Denne kan du lese her.

Det kom inn en rekke uttalelser på saken. Stort sett var frontene kjente langs de tradisjonelle linjene fra høyre mot venstre, denne gangen med Senterpartiet på den blå siden. Høringsuttalelsene og saksdokumentene finner du her.

 
 
 

Forslaget og innstillingen til justiskomiteen i kortversjon

Av Øyvind Bastiansen, styreleder

Ovenfor kan du lese via lenker de enkelte dokumentene og kommentarene til forslaget og innstillingen fra justiskomiteen. Nedenfor følger for enkelhets skyld en kortversjon:

Forslaget fra Arbeiderpartiets representanter går i korthet ut på

 • Å avvikle tomtefesteinstituttet og derved loven
 • Forby nye festeavtaler
 • Forenkle innløsningsretten for eksisterende avtaler

Siste punktet ble under komitebehandlingen fjernet, selv om dette er et vesentlig punkt på veien mot en betydelig økning av tempoet i innløsninger.

Dette går i korthet ut på:

 • å likestille boliger og fritidseiendommer slik at disse kan kreves innløst hvert 2. år. Fritidseiendommer kan i dag kreves innløst hvert 10. år.
 • oppheve unntakene knyttet til innløsningsretten. Det vesentligste punktet her er landbruksunntaket, men det er også unntak for bygdeallmenninger, statsallmenninger og eiendommer under Finnmarksloven.
 • Etablere bedre løsninger for verdifastsettelse av råtomten som er etterprøvbar og som hensyntar både festers investering i tomta samt samfunnsmessige og infrastruktutmessige forhold, dvs en mer rettferdig fordeling av verdier på fester og bortfester. Tomteverdien er ikke eiendommens verdi med fradrag av byggekostnader!

Begrunnelsen for forslaget bygger på en rekke erfaringer opp gjennom mange år med diverse lovendringer og forskriftsreguleringer. Loven skaper mange konflikter, både på det mellommenneskelige planet, og på det rent rettslige. Et stadig økende antall saker må avgjøres i rettsapparatet. Tomtefeste er med andre ord krevende for alle parter og skaper betydelig usikkerhet for hus og hjem. Etter lovendringen i 2015 hvor bortfester i de fleste tilfellene får anledning til et engangsløft, gir dette etter vår mening bortfester en urimelig avkastning som langt overskriver det som er vanlig, sammenlignet med andre finansielle instrumenter, eksempelvis aksjer.

Etter diverse lovendringer er skillet mellom å feste og å eie langt på vei utvisket. Det som i praksis gjenstår er den juridiske eiendomsretten som man altså betaler en festeavgift for. Det er derfor stor forskjell på å feste og å leie! Det er rett og slett ikke sammenlignbart.

Ved en avvikling av tomtefeste skapes en fremtid med kun eie eller leie. Mange konflikter og kostbare rettsprosesser unngås, og vi oppnår et mer ryddig eiendomsmarked.

Flertallet i justiskomiteens innstilling er heller av den oppfatning at loven fyller den opprinnelige intensjonen, men erkjenner samtidig at det foreligger interessekonflikter. De peker også på at loven har fungert kort tid etter siste lovendring i 2015 og at de endringer som ble gjort på sikt vil skape forutsigbarhet og ro rundt loven. Flertallet hevder også at en opphevelse av loven vil måtte medføre en form for tvungen innløsning. Dette kan skje på kort eller lang sikt, noe som vil kreve offentlige støtteordninger idet bortfestere nødvendigvis må kompenseres for eventuell underprising av tomtene. De viser her til både dommen i EMD, samt grunnloven.

Som en mulig løsning for hurtigere og frivillig innløsning, ser de også for seg en mulig løsning med å ytterligere heve festeavgiftene, slik at viljen til å innløse tomtene blir større.

Forsvarsstillerne påpeker at kun med et grundig lovarbeid kan finne løsninger som hensyntar alle parter. Med den uro som finne i dag rundt tomtefeste, er det liten grunn til å tro at motstanden mot loven vil roe seg ned med tiden. Det er umulig å skape ro rundt en lov som skaper så mye konflikt. Å forby nye festeavtaler vil være et første steg, men forutsetter at det igangsettes et lovarbeid.

 

Representantforslaget - behandling

Tomtefesterforbundet har i innspurten oversendt flere henvendelser med sikte på å holde problemstillingen top-of-mind til debatten finner sted i stortinget.

Du kan lese to av innleggene til justiskomiteen på våre hjemmesider

Behandlingen i stortinget ga ingen overraskelser. Følg debatten via StortingsTV, spol fram til sak nr 12 (Bruk forløpsindikatoren. Saken starter på 4:40)

Vi i Tomtefesterforbundet stusser etter å ha lyttet til ordskiftet over:

 • manglende vilje til å ta tak i problemet
 • holdning som strutsen, stikk hodet i jorda og håp at problemet går over av seg selv
 • uthalingstaktikk, saken glemmes og det blir ro. Tror de på det!
 • oppkonstruerte historier som argument for ikke å gjøre noe, ref behov for statsstøtte, et rimelig håpløst utspill,
 • mere opptatt av innløsing enn av at den vesentlige del av forslaget gå på å forby nye festeavtaler. Dette vil hjelpe til å skape ro og at fenomenet dør en sakte død.

Senterpartiet uttalte seg ikke i justiskomiteens innstilling, men hevdet i debatten med stor tyngde landbruksunntakets betydning for mindre landbrukseiendommer og hensynet til utkantene. Det er ikke vår skyld at jordbruket sliter. Med Høyre og FrP i ryggen sikrer de et solid flertall for å begrave saken.

Vi gremmes over ryggdekningen. Og at disse partiene ikke vil hjelpe festerne, men «eierne». Festere forblir en type husmenn eller leilendinger. Vi liker ikke at festerne blir en del av landbrukspolitikken. Det er andre og mere tungtveiende årsaker til at bruk legges ned.

Nå hadde Stortinget en mulighet til å hjelpe landets mange tomtefestere. Men nei. Høyre og FrP svikter med SP på slep ved å innrømme at loven er gjennomsyret av svakheter. Men i stedet for å kreve opprydding, ønsker de at «galskapen» fortsetter i av ren latskap.

Vi noterer oss før valget til høsten, at det mangler vilje til å forsøke å rydde opp i rotet ved en ny utredning av lovens bedrøvelige konsekvenser, ikke minst ved dens unødige belastning av rettsapparatet og økonomiske konsekvenser, urettferdighet og usikkerhet for festere.

Vi får trøste oss inntil videre med at dråpen uthuler ikke stenen ved sin tyngde, men blott ved at falle.

Vi satser derfor på omkamp, men det krever penger og at vi har en stor medlemsmasse i ryggen. Bli medlem! Verv medlemmer! Gi oss økonomiske og kollektive muskler til å slå tilbake! Du kan tegne medlemsskap her: https://www.tomtefesterforbundet.no/. Jo flere det er som kjemper for din sak desto bedre. Du skal aldri være i tvil om vår holdning og våre bestrebelser til ditt beste.

Du kan lese mer om dette og mere til ved å besøke oss på våre hjemmesider www.tomtefester.org.

 

En festers hverdag

Av: Jon Arve Risan, styremedlem

Der kan du for eksempel lese historien om en fester som vant frem i forhold til lovens bokstav, men som siden opplevde at bortfester hevnet seg. En grell historie om maktmisbruk som dokumenterer at bortfester rår over mange maktmidler og innimellom kan være hevngjerrig. Les beretningen her. Trist lesing!

 
 
 

Landbruksunntaket

Av: Jon Arve Risan, styremedlem

Leier du av en bonde så vil han kunne vise til det såkalte landbruksunntaket som grunn til å ikke ville selge. Det er tradisjonell bondetenking som ligger bak dette forholdet. Vi har de siste ukene skjønt at bøndene har kommet i en kraftig investeringsskvis grunnet offentlige pålegg om frigang i fjøset med selvbetjening av foring og melking. Vi vet av erfaring at det ofte brukes bred penn når dette unntaket kommer på bordet. Med den nedleggingstakten jordbruket opplever og viser til er det antagelig irrelevant i mange situasjoner. Be om å få næringsoppgaven fremlagt. Alle som påberoper seg landbruksunntaket plikter etter loven å legge fram tilstrekkelig dokumentasjon.

Som fester kan du i en slik situasjon også peke på at salg til deg gir mulighet for skattefrihet ved å investere salgsgevinsten fra innløsning av festetomter i gården. Det kan være et poeng når utfordringene i landbruket ikke bare er lønn, men også frie midler.

 
 

Postadressen vår

Av: Jon Arve Risan, styremedlem

Det meste ordnes i disse dager digitalt. Skriv gjerne til oss på post@tomtefeste.org. Trenger du råd om festeforholdet, er det nyttig om du vedlegger scannet kopi av festeavtalen. Skulle du ha behov for frem sending av for eksempel dokumenter pr. post er adressen vår Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo.

 
 
 

Kontakt Tomtefesterforbundet

 • Sekretariatet (spørsmål og generelle henvendelser):
  • sekretariat@tomtefeste.org
 • Medlemssystem (dine personalia, kontingent, etc):
  • medlemsservice@tomtefeste.org

MELD DEG INN

Støtt oss ved å melde deg inn.

 
Meld deg inn her!
 
 
 
 
 
følg oss
 
KLOPP AS, Farmannsveien 48, 3125 TØNSBERG . +47 33312800
 
Endre dine opplysninger  |  Meld deg av e-postlisten
MailMojo