Nyhetsbrev - Nr. 5 2022
9. desember 2022 - Redaktør Jon Arve Risan, Leder TFF
Tomtefesterforbundet (TFF) - Nyhetsbrev nr. 5 – 2022

I denne utgaven kan du lese om

  1. Datering kan være vanskelig, men viktig!

  2. Gjerde på festet grunn (leserbrev)!

  3. Tomtefeste i all sin enkelhet!

  4. EMD har talt. Tak er satt!

  5. Tomtefesteloven beskytter deg. Tross alt!

  6. Også næringslivet berøres av festeproblematikk.

  7. Tålmodighet belønner den tålmodige!

  8. Hoggen i stein!

Trykk her for å melde deg inn i Tomtefesterforbundet
Datering kan være vanskelig, men viktig!

Datering kan være vanskelig, men viktig!

Vi leste i bladet Hytteliv forleden følgende presisering knyttet til innløsing:

Det fremgår av tomtefesteloven §32 at innløsningsretten gjelder når det er gått 30 år av festetiden, og hvert 10 år etterpå. Det fremgår videre av tomtefesteloven §36, første ledd: «Krav på innløysing etter § 32 må festaren setje frem skriftleg seinast eitt år før innløysingstida er inne.» Festetiden begynner først å løpe fra det tidspunkt tomten stilles til festerens disposisjon. Datering av kontrakten er derfor uten betydning, men som regel er disse sammenfallende, dog ikke alltid.

 

Trykk her for å melde deg inn i Tomtefesterforbundet
Gjerde på festet grunn (leserbrev)!

Gjerde på festet grunn (leserbrev)!

Vi har mottatt følgende om hvilke regler som gjelder for gjerder på festet grunn:

I takt med at stadig flere naturområder bygges ut med fritidseiendommer, har vi sett et økende antall konflikter mellom beite- og fritidsinteresser. Alle som har dyr på beite i områder hvor det er festede fritidseiendommer, bør derfor kjenne til hvilke regler som gjelder for festers adgang til å oppføre gjerde.

Resten av artikkelen som er for lang for nyhetsbrevet, kan du lese på https://www.tomtefesterforbundet.no/fagstoff

Vi har også tatt med et eksempel fra Hallingdølen i sommer https://redir.opoint.com/?key=4XUplGrsoAd1qI3WfVDq

Konklusjonen fra Tingretten på denne saken slo fast at «festarane ikkje kan setje opp gjerde på inntil 500 kvadratmeter. Retten er derimot kome til at dei kan setje opp gjerde til vern av hytta mot beitedyr i tråd med festeavtala innanfor ein avstand på 2,5 meter frå hyttekroppen».

Tomtefeste i all sin enkelhet!

Tomtefeste i all sin enkelhet!

I korte trekk betyr tomtefeste delt eiendomsrett ved at en part eier tomten og en annen bebyggelsen.

Rart egentlig at dette krever en lov som er så innfløkt at den er blant våre mest prosederte i retten.

Fester og grunneier kommer imidlertid i «alle former og fasonger» og med utallige formål. Loven prøver å løse uløselige interessemotsetninger og det mentale knyttet til det å eie. Med andre ord så handler det om hjertet og ikke om hodet.

Vår anbefaling er derfor alltid, når og hvis det er mulighet for det; innløsning av tomten. Tomtefestelovens kapitel 6 regulerer forholdet.

Viktigst er det hva som står i festekontrakten. Selv om du undersøkte festekontrakten grundig da du kjøpte hytta eller boligen, bør du med jevne mellomrom hente den fram og undersøke hva som eventuelt gjelder for ditt kontraktsforhold. Lett å glemme.

Det er få rettsområder, om noen, som endrer seg så ofte som tomtefesteretten, dette på grunn av alle konfliktene som er forlikt eller løst i retten.

Loven og festekontrakten er imidlertid et godt utgangspunkt for dialog. Lykkes ikke dialog, anbefales bistand og støtte fra advokat. TFF kan formidle kontakt

På sikt over flere generasjoner vil innløsning være med på å gjøre loven og Tomtefesterforbundet irrelevant.

Inntil så skjer, vil vi kontinuerlig og utrettelig arbeide for dine interesser og lovens avskaffelse. Gi oss muskler til dette. Bli eller forbli medlem!

EMD har talt. Tak er satt!

EMD har talt. Tak er satt!

Det er ikke til å komme forbi at Tomtefesterforbundet (TFF) har ventet i spenning på uttalelsen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) angående størrelsen på festeavgiften i et av de mer verdifulle strøk av Oslo. Siden 2004 har det vært strid om festeavgiften for Øvre Ullern Terrasse. Nå har Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) avgjort saken.

EMD konkluderte med at Norge ikke krenket eiendomsretten til grunneieren i Øvre Ullern terrasse da Høyesterett sa nei til en økning av festeavgiften ut over 0,59 prosent av tomteverdien.

Vår klipptjeneste har vært full av omtaler av utfallet med synspunkter på begge sider av bordet. Vi gjengir her et knippe i form av lenker:

https://rett24.no/articles/emd-godtar-stortingets-reparasjon-av-tomtefesteloven

https://eiendomswatch.no/nyheter/bolig/article14577566.ece

https://www.nrk.no/nyheter/norge-frikjent-i-menneskerettsdom-om-tomtefeste-1.16175017

Tomtefesteloven beskytter deg. Tross alt!

Tomtefesteloven beskytter deg. Tross alt!

Tomtefesteloven har gjennomgått flere endringer. Flere av disse har kanskje ikke virket forenklende, men tross alt beskyttende for deg som privat fester. Fester du gjennom næring, har du ikke den samme beskyttelsen.

En dokumentasjon av mulige konsekvenser fant vi forleden i Oppland Arbeiderblad (OA).

Der blir om Statskogs praksis 0mhandlet.

De som driver næring på Statskogs grunn, har ingen rettsvern på fastsetting av den årlige avgiften, slik som hus og hytter har. Mer enn 70 reiselivsbedrifter i Innlandet fester tomt hos Statskog. Statskog krever i disse avtalene KPI-regulering av festeavgiften hvert år og i tillegg «markedsregulering» hvert 10. år. Det får helt urimelige og uforutsigbare utslag på den årlige festeavgiften.

Vil du lese mer om Statskogs praktisering, skylder vi som OA å gjøre oppmerksom på at dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens egne holdninger. Forfatterne er lokalpolitisk eksponert (Sp).

Også næringslivet berøres av festeproblematikk

Også næringslivet berøres av festeproblematikk

I Trøndelag flyttet forleden en gravsteinsbedrift fra Verdal til Røra (ikke langt). Flyttingen begrunnet daglig leder som følger:

Vi har siden 2015 leid et areal av NVE i Verdal Industripark. Dette var i utgangspunktet en gunstig plassering for oss, men det var fortsatt slik at vi ikke var eiere med full disponeringsrett over arealet selv. Denne leieavtalen ble dessuten fra NVE´s side sagt opp med begrunnelse om at de hadde behov for å benytte arealet selv framover.

På Røra Næringspark kunne de imidlertid tilby ferdig opparbeidete arealer med strøm, fiber, vann og avløp. Samtidig var tomtearealet selveiertomt.

Ved å anskaffe denne tomten blir vi «herre i eget hus» og kan utvikle bedriften i et langsiktig perspektiv på et næringsareal som vi selv eier og har full råderett over og med kort veg til alle anleggsprosjekter i vårt hovedmarkedsområde Steinkjer-Trondheim. Når vi betaler avdrag og renter til banken på lånefinansieringen av dette arealet, så betaler vi til oss selv, vi sparer oss utgiften til tomtefeste og vi rår over arealet selv.

Selvsagt og innlysende mener TFF som har argumentert mot tomtefeste av de samme årsaker enten det gjelder leie av tomt til bolig eller til fritidsformål.

Det har vi tenkt å fortsette med! Eie er best i de fleste situasjoner!

Støtt oss i kampen!

Tomtefestere står dermed sterkere gjennom medlemskap hos oss. Kontingenten er kr 500,- pr år. Meld deg inn som medlem her hvis du ikke allerede er det. Bruk knappen nedenfor. Tidligere medlemmer oppfordres til å bli det.

Trykk her for å melde deg inn i Tomtefesterforbundet
Tålmodighet belønner den tålmodige!

Tålmodighet belønner den tålmodige!

Har du 5000 kroner i ventepenger og et hav av tålmodighet, kan du etter 16 år bli tildelt en kolonihagetomt midt i det sentrale Oslo. Til en meget rimelig pris.

Kolonihagevirksomheten har en 100 år lang historie i Norge. Norsk kolonihageforbund (NKHF) ble stiftet i 1927 i Oslo. Formålet med NKKF er å sikre eksisterende kolonihager og arbeide for å opprette nye. De fleste kolonihagene er i Oslo, men det er også kolonihager i eller ved andre større byer i Norge. Alle kolonihager er på kommunal grunn. Alt arbeid i foreningen er basert på frivillig arbeid.

Kolonihagene skulle bidra til bedre oppvekstsvilkår for barn og økt livskvalitet for voksne i byer og tettbygde strøk. Hagene fremstår som grønne lunger og tilgjengelige parker. De skal oppleves som en viktig ressurs for lokalmiljøene.

Det tror jeg også de gjør i og med at 8000 velger å stå i kø, og det tar 16 år å rullere køen.

 

Noen er misunnelige på de tålmodige og vil heller bygge boliger på de attraktive tomtene. Det ser ikke ut til å være politisk vilje til dette, men det er snart lokalvalgkamp. Så hvem vet?

Les mer om Kolonihagene og denne utfordringen her.

Hoggen i stein!

Hoggen i stein!

I en tidligere utgave av nyhetsbrevet orienterte vi om at festeavgiften for gravplasser øker sterkt.

Vi falt for denne i Vest Telemark Blad forleden:

Eit blått auge brast I ein skoddeheim Der ingen lenger sa eit ord Eit beiskt sekund Vrengde leppene seg Fars gåtefulle liv Var slutt omsider Aldri vil det bli klart Kva han sakna Og kva han ikkje sakna Han er ikkje å nå (Tarjei Vesaas).

Innsendaren fortset: Våre gravplassar er ein stad for å minnast. Gjerne i takksemd, men helst sannferdig. Sanninga set fri, skriv Paulus. Kva det så blir til med oss etter dauden handlar om tru. Trua mi gjev von om at eg ein gong skal bli ønska velkomen heim. Til ein stad, ei tid eg aldri har vore før, men er det beste frå det heimslege.

Namna våre på gravsteinen gjer at me ikkje vert gløymde. Så lenge me betalar festeavgift kviler me trygt på kyrkjegarden.

Vi for vår del lover å hegne om Tomtefestelova så lenge ho er til og vi har hodet over torva.

MailMojo