Nyhetsbrev - Nr. 5 2021
4. oktober 2021
Tomtefesterforbundet din kompetansepartner!

Tomtefesterforbundet din kompetansepartner!

Valgresultatet

Vår trofaste forbundsfelle Lene Vågslid er nå i posisjon. Vi gratulerer med valgresultatet og tillater oss å være forsiktige optimister for de neste fire årene. I anledning dette har vi tillatt oss å hente frem en tidligere artikkel publisert i 2017 på næringspolitikk.no kalt «Tomtefeste for ei annan tid». Du finner den her. Artikkelen er fortsatt både relevant og aktuell.

Landbruksunntaket - fra den andre siden av bordet

Jon Arve Risan, styremedlem

Det er naturlig at bøndenes organisasjoner er opptatt av tomtefeste. Det er jo gjerne deres medlemmer som leier ut. Dokumentasjon på slikt engasjement som gjerne er det motsatte av vårt finner vi blant annet i høringsuttalelsen til vårens representantforslag. Trykk på overskriften «Høringer og skriftlige innspill». Du finner ikke vårt der da vi hadde direkte dialog med komiteen og forslagsstillerne (redegjort for i tidligere nyhetsbrev).

Bondebladet (bondens eget interesseorgan) har gjennom to kronikker gitt fyldige redegjørelser knyttet til landbruksunntaket.

Solid bakgrunn for egne meninger gjelder ikke bare egne meninger, men også andres. Vi leste derfor kronikkene med interesse for bedre å forstå motpartens syn.

Hvis du har lyst til det samme så finner du kronikkene her og her.

Som hale på den siste kronikken finner du også stoff om innløsing og beskatning ved innløsning. Alt sett fra bortfesters ståsted.

En av kronikkforfatterne hevder basert på de siste månedenes fokus, at dette forholdet helt klart vil bli tema i valgkampen og vi føyer til for egen del et håp om at det også vil prege mulige regjeringsforhandlinger denne høsten.

Tomtefesterforbundet følger saken på dine vegne og rapporterer på utviklingen. Følg med på fremtidige nyhetsbrev, gjerne som medlem. Det koster bare 400 kroner!

MELD DEG INN I TOMTEFESTERFORBUNDET

Velg din takstmann med omhu!

Jon Arve Risan, styremedlem

Tomtefestelovens praktisering er uforutsigbar og følelsesmessig hos de involverte som en berg og dalbane.

Noen ganger vinner festeren frem i retten. Vi leste med interesse artikkelen i Hardangerbladet før ferien.

Der sto striden om fastsettelse av råtomtverdi. Kravet var 1 million fra bortfester. Retten satte verdien til under 100.000. I mellomtiden hadde en rekke takstmenn vært inn i bildet og redegjort for et verdisyn som mildest talt var sprikende. En artikkel i VG for et par år tilbake dokumenterer problemstillingene ytterligere.

Uansett hvilken avgjørelse retten hadde kommet frem til, etterlater dommen følelsen av et stort tap og betydelig frustrasjon for ikke å bruke andre ord på f*** hos den tapende part.

Tomtefesterforbundet er klar over dette forholdet og understreker behovet for å finne frem til uhildede takstmenn som forstår seg på taksering av råtomt.

Kjenner du verdigrunnlaget for fastsettelse av eiendomsskatt på tomten så kan du som en tommelfingerregel slutte at råtomtverdien ligger rundt denne. Men ingen ting er forutsigbart.

På vår hjemmeside vil du også finne denne utgreiingen:

..TRYKK HER FOR Å LESE

Det historiske hjørnet – Festing i fortid!

Jon Arve Risan, styremedlem

Jeg leste Hekneveven I sommer. Dette er en roman med handling på mange plan. Ett av dem er forholdet bonde og husmann. Jeg så sammenhenger med tomtefeste dog uten arbeidsplikt og brukte litt tid på den tidens praksis knyttet til forholdet.

På nettet kunne jeg lese:

Husmannsordningen kan betraktes ikke bare som et arbeidssystem i jordbruket, men også et bosystem, et boligtilbud, i første rekke for arbeiderfamilier. Dette aspektet ved husmannsvesenet blir mest framtredende i de tilfellene der husmannen ikke var knytta til drifta på husbondsgarden. Det var en måte å skaffe seg hus og heim på som bød seg fram for f.eks. håndverkere, fiskere og sagbruks- og verksarbeidere.

Til husmannskontraktene var det som regel knyttet arbeidsplikt. Til festekontraktene var det knyttet leie i form av penger. Noen unnslo seg ikke for å be om begge deler.

Husmannskontrakter og rene festekontrakter ble brukt om hverandre. Husmannskontraktene gikk ut av praktisk bruk ca 1900. I et avisutklipp forleden kunne jeg lese om en festekontrakt fra 1700-tallet fra Rogaland. Den var meget detaljert:

Det heter nemlig – blant atskillig annet i prostens dokument til Jorine og Peder: «Deres brug i jorden strekker seg oppunder neste høje bjærgebraade, som udvist er hvor naturen selv viser delingen, og videre fremad, hvore stene ere udsatte, gaar saa frem som af gammel tid til Sankte Hans-bækken ved Strømstenen, og paa den anden side av torvmyrene, hvor gjærdet viser ned fra ovennævnte bjergbraad og sjøen.

Torv må de ikke skjære mere enn de selv fornødigen bruker. Kreaturer holde de som hidintil har været brugelige, og ikke bebyrde udmarken med flere end sedvanligt, hverken af heste, fæ eller faar. De maa heller ikke modtage fremmede kreaturer til græsning uden husbonds tillatelse. I øvrigt tilholdes de begge lydighed etter kongens lov og landets skikk hvorefter de have seg at rette».

30 år senere, i 1769, ga de to gamle fra seg festeretten til fordel for svigersønnen Even Olsen. Daværende prost Hans Arenz, som var en nitid herrens mann på jorden, fant det på sin plass å stille flere krav til den nye festeren.

Even Olsen måtte forplikte seg til å leve i fred og harmoni med svigerforeldrene, og alltid opptre høflig mot sognepresten, Han kunne ikke ha flere husdyr enn det hadde vært på Spilderhaugen tidligere, og Even Olsen måtte love å ikke skjære mer torv enn det han hadde behov for til eget bruk.

Husmann Even Olsen måtte forplikte seg til å betale den årlige festeavgiften på tre riksdaler til rett tid, og han måtte absolutt «entholde seg for altid fra utiladelig krohold, helst på søn- og helligdage førend aftensang er ute».


Den dag i dag finnes det festekontrakter med svært ulike beskrivelser av påbud og forbud. Personlig er jeg glad Tomtefesterforbundet har jobbet utrettelig for forenkling og forutsigbarhet. Mye er oppnådd, flere forhold står igjen inntil vi kan fjerne feste-instituttet grunnet utidsmessighet.

Arbeidet fortsetter.

Bli derfor med i kampen! Meld deg inn! Bruk denne knappen: 

MELD DEG INN I TOMTEFESTERFORBUNDET

Høstferie

Denne er i landet spredd over de neste to ukene. Mange benytter noe av denne tiden på hytta. Uavhengig av festet eller selveid tomt, medlem eller ikke så ønsker Tomtefersterforbundet alle lesere god ferie i flotte farger.

MailMojo