Nyhetsbrev - Nr. 4 2021
6. september 2021
Brev til et medlem

Brev til et medlem

Vi får mange henvendelser. Stort sett dreier det seg om utløsing, prisjustering og takst. Noen ganger får i henvendelser som den vi fikk forleden fra Ulf.

Ulf er tomtefester og stemmer Høyre (kanskje ikke nå lenger) og skriver (anonymisert)

Jeg hadde nok stemt Høyere ved kommende Stortingsvalg, men er nå i sterk tvil.

Jeg har arvet en hytte med festetomt. Det ser ut til å bli vanskelig å få oppgradert hytten slik jeg kunne tenke meg og som administrasjonen i hyttekommunen er positive til. Grunneier svarer ikke på anmodning om innløsning. Saken pågår, og jeg håper på en mulig løsning. (Tomten ble festet av min far i sin tid).

Fint om Høyre kunne stemt med Arbeiderpartiet i saken om endring/ oppheving av «Lov om Tomtefeste». I mine yngre dager hadde Høyre et slagord om «Høyre som selveierpartiet». Har Høyre skiftet mening om å støtte opp om «det å arbeide for at folk eier sine hus» og nå kanskje også sine hytter?

Jeg må si at jeg er dypt skuffet over Høyre sine holdninger i denne saken.

Hilsen Ulf

Vi deler Ulfs skuffelse over partiet sitt, og vår leder
Øyvind Bastiansen ble derfor inspirert til følgende brev til medlemmet
:

Hei Ulf,

Som du sikkert kjenner til, ble representantforslaget fremmet i Stortinget av representanter fra AP, og nedstemt av regjeringspartiene med støtte fra FrP og SP. Vi har god kontakt med APs Lene Vågslid i denne saken og vi vil følge saken videre. AP har lovet oss at tomtefestesaken ikke vil bli lagt død etter valget. Senest på et partimøte 26. august uttalte APs partisekretær Kjersti Stenseng til Drangedalsposten:

"- Vi vil fortsette arbeidet med å avvikle den svært kontroversielle tomtefesteloven og håper på en rødgrønn samling der vi får makt til å gjennomføre dette», avslutter Stenseng.

Tomtefesterforbundet var involvert i utformingen av det nevnte representantforslaget hvor vi også hadde engasjert advokatfirmaet Deloitte til å hjelpe oss med den juridiske siden. Nederlaget i Stortinget er da også et nederlag for oss og tomtefestersaken.

Gjennom det forberedende arbeidet med forslaget, hadde vi kontakt med flere politiske partier på Stortinget og vi har en følelse av at det er krefter i Høyre som ønsker å se på tomtefeste på nytt. Det kan vel skyldes at det også i Høyre finnes mange tomtefestere som møter lovens begrensninger. I debatten i Stortinget, uttalte også FrPs representant at det muligens var ønskelig å se nærmere på loven, men at "timingen" ikke var riktig nå.

La oss tolke denne typen signaler positivt og håpe på at det vokser fram en forståelse i flere partier etter hvert om at det er på høy tid at loven blir avviklet. Den tilhører en annen tid!

Min oppfatning er at det er vanskeligere å snu SP i denne saken. Å oppheve landbruksunntaket for å forhindre innløsning av festetomter (for fritidseiendommer) sitter nok langt inne. Det gjelder nok ikke bare for å sikre fremtidige inntekter fra festeavgifter, men like mye at man kan tvinge fram høyere innløsningspriser enn tomtefesteloven anviser. Moralen i dette kan virke tvilsom.

I en rikspolitisk sammenheng, og ikke minst for media, er dessverre ikke tomtefeste høyt prioritert. Som valgkampsak ser det ut til at få, utenom AP, er opptatt av dette. Og uten medieinteresse, blir det heller ikke noe debattema. Det har vi dessverre gang på gang erfart. Det tok oss nærmere 4 år å komme så langt at det nevnte representantforslaget kunne fremmes i Stortinget. Underveis har vi også hatt møter i Justisdepartementet og representantspørsmål i Stortinget til justisministeren. Nærmere om dette kan du lese på hjemmesiden vår (www.tomtefester.org).

At grunneiere ikke besvarer anmodning om innløsning, er dessverre også noe vi stadig opplever. Grunneiere skal etter loven fremlegge dokumentasjon på at landbruksunntaket kommer til anvendelse. Loven har dessverre ingen anvisning om festers rettigheter dersom denne dokumentasjonen ikke fremlegges i rimelig tid. Eneste løsning er derfor å bringe saken inn for retten, med de kostnader og risiko dette innebærer.

Vi ønsker oss en bestemmelse i loven som sier at dersom etterspurt dokumentasjon ikke fremlegges, mister grunneier sin rett til å vise til landbruksunntaket. Jeg tror dette ville gjøre hverdagen noe lettere for mange festere.

En problemstilling som Høyre jo burde være opptatt av, er selve eiendomsbegrepet. I dag oppstår det svært ofte konflikter i forbindelse med verdisetting av festetomter. Tomteverdien er viktig både for beregning av ny festeavgift ved fornyelse av festeavtalen (2% av tomteverdien) og ikke minst innløsningsprisen (25x festeavgiften eller 40% av tomteverdien).

Taksering av festetomter er som å spille bingo. Autoriserte takstmenn vurderer samme tomt på vidt forskjellige måter. Takstene kan sprike med opp til 200%, og av og til mer. Dagens erfaringer dokumenterer til fulle at eiendomsbegrepet oppfattes ulikt. Vår generelle oppfatning er at det er svært vanskelig å skille verdien av tomta fra verdien av bygningene på tomta. Tomtefesteloven sier at verdien av den innsatsen fester har lagt ned i opparbeidelse av tomta skal trekkes fra ved verdisettingen, med andre ord er det råtomtverdien som skal fastsettes. Dette gir på langt nær et riktig bilde av tomteverdien sett i forhold til eiendommens totalverdi. Den samfunnsmessige påvirkningen blir som oftest ikke hensyntatt. Det faktum at noen ønsker å ta i bruk et område til bygging av hus og hytter, trekker ofte med seg andre forhold som ikke nødvendigvis knyttes til den enkelte tomten. Et godt eksempel er offentlig utbygging av veier og infrastruktur. Dette øker eiendomsverdien ved at området blir mer tilgjengelig og attraktivt, men ikke nødvendigvis tomteverdien isolert sett. I en slik sammenheng blir det umulig å skille verdien på tomt og bygninger på en objektiv måte. Det finnes takstmenn som er gode på dette. Bruk en slik.

Tomtefesterforbundet prøver etter beste evne å belyse forskjellige problemstillinger ved tomtefeste. Siden vi sliter med å få plass i riksdekkende media, benytter vi hjemmesiden vår (www.tomtefeste.org) og Facebook (Tomtefesterforbundet) for å belyse sakene våre. Vi har også i den senere tiden begynt å sende nyhetsbrev pr e-post til medlemmene våre med stort og smått innen tomtefeste.

Tomtefeste berører mange. Vår evne til å fremme saken, henger sammen med våre økonomiske muskler. Vi ønsker oss derfor vesentlig flere medlemmer slik at vi får muligheten til å kunne kjøpe oss den plassen i media som vi ikke får gjennom ordinært nyhetsstoff.

Dette ble kanskje et litt lengre svar på din henvendelse enn jeg hadde forventet å skrive, men tomtefestesaken er viktig. Den berører mange, loven er konfliktskapende og den tilhører en annen tid! Den belaster rettsvesenet unødvendig mye og den skaper et levebrød for advokater som burde bruke tide på langt mer presserende oppgaver.

Godt valg!

Vennlig hilsen

Øyvind Bastiansen

Leder i TFF

MELD DEG INN I TOMTEFESTERFORBUNDET

Verv flere medlemmer!

Som du skjønner av ovenstående har vi våre utfordringer med å nå fram blant sektortenking og interesser som spriker i alle retninger. Verst synes vi imidlertid det er når vi blir ignorert og oversett slik vi til dels opplevde da representantforslaget ble behandlet i forrige stortingssesjon.

Vi trenger større muskler. Rundt en fester er det mange festere, ofte også en hytteforening med medlemmer som vi gjerne så ble medlemmer hos oss. Til bruk for slikt formål har vi laget en «one-pager» med trykk på begge sider. Denne er hensiktsmessig å skrive og dele ut når kunnskapen om vår eksistens ønskes spredd.

 Last ned ved å bruke knappen under.

Vi har også en større presentasjon som kan egne seg i en forsamling med tomtefeste som eget punkt på dagordenen.
enne sendes deg på oppfordring. Vi stiller gjerne opp med ressursperson og presenterer vårt syn og arbeid knyttet til saken. For dette belastes forhåndsavtalte medgåtte kostnader. I spesielle saker med stort potensiale (mulig medlemstilfang) ser vi bort fra dette.

LAST NED FLYVEBLAD
MailMojo